Науковий ступінь, звання:

Доктор економічних наук, професор

Посада:

Завідувач кафедри маркетингу

Наукові інтереси:

маркетингова політика країни, імідж країни, макроекономічна стабільність, інноваційний розвиток, моделювання і прогнозування тенденцій розвитку

Основні дисципліни:

Методологія та методи наукових досліджень / Methodology and methods of scientific research; Marketing Research: Quantitative Methods; Сучасні інструменти маркетингу: чат-боти та месенджери; Маркетингове ціноутворення; Комплексний інтернет-маркетинг

Захищено аспірантів та докторантів

Вакуленко Ігор
Тема дисертації: "Організаційно-економічні засади запровадження розумних енергомереж в енергетичному секторі України".
Автореферат кандидатської дисертації
Москаленко Богдан
Тема дисертації: "Детермінанти підвищення інвестиційного потенціалу національної економіки". 
Автореферат кандидатської дисертації
Чигрин Олена
Тема дисертації: "Маркетингові детермінанти управління зеленою конкурентоспроможністю".
Автореферат докторської дисертації

Участь у виконанні держбюджетних ндр:

Керівник науково-дослідних робіт:

 • «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі» (№ДР 0117U003932), 2017-2020 р.
 •  "Квадроцентрична рекурсивна модель детінізації економіки України для зростання її макроекономічної стабільності" (№ д/р 0120U104798, 2020.02/0238, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)
Відповідальний виконавець:
 • "Імітаційне моделювання траєкторії впливу поведінкових атракторів на макроекономічну стабільність транспарентності та суспільної довір" (№ д/р 0121U100469), 2021-2023 рр. 

Виконавець науково-дослідних робіт:

 • "Економіко-математичне моделювання та прогнозування, розроблення методологічних та методичних засад створення дорожньої карти реформування системи охорони здоров’я в Україні з урахуванням поведінкових, соціальних, економічних та правових детермінант" (базове фінансування МОНУ, наказ від 16. 04. 2021 р. № 434,  Договір БФ/24-2021)
 • «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 
 • «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» (№ 0117U003922), 2017-2020 р.)
 • "Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України" (2020.01/0185, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)
 • "Економіко-математичне моделювання та прогнозування впливу COVID-19 на розвиток України у загальнонаціональному та регіональному контекстах: фактори громадського здоров’я та соціо-еколого-економічні детермінанти " (2020.01/0181, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020 рр.)
 • «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0106U001939);
 • «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0108U000670);
 • «Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів» (номер державної реєстрації 0109U004803);
 • «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0111U002149); 
 • «Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві» (номер державної реєстрації 0110U001878).

Освіта та досвід роботи:

05.03.2019 р.: диплом доктора економічних наук (ДД № 008625) зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації «Макроекономічна стабільність національної економіки: соціальні, політичні та маркетингові детермінанти»
09.02.2021: диплом професора(АП №002521) за кафедрою маркетингу Сумського державного університету.
31.10.2014: диплом доцента (12ДЦ №040304) за кафедрою економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету.
17.02.2012: диплом кандидата економічних наук (ДК 004708) зі спеціальності 08.08.04 – економіка та управління підприємствами. Тема дисертації «Формування стратегій розвитку підприємства в умовах незбалансованої економіки»
30.06.2006: диплом магістра (СМ 30365752) зі спеціальності "Фізична та біомедична електроніка", Сумський державний університет.

2020-2022 рр.:
стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06 листопада 2020 року № 6) .

2021 р.: 
редактор спеціального випуску наукового журналу Frontiers in Environmental Science (SI: Sustainable Entrepreneurship: Business Models and Institutional Contexts), 2296665X (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded (SCIE))
2021: – редактор спеціального випуску наукового журналу Energies (SI: Green Economics and Sustainable Management of Energy Sources), ISSN 1996-1073 (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded))
2020: – редактор спеціального випуску наукового журналу Energies (SI: Energy Management: Economic, Social, and Ecological Aspects), ISSN 1996-1073 (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded))
2020: – редактор спеціального випуску наукового журналу Risk and Financial Management (SI: Trends in Information Technology), ISSN 1911-8074 (обліковується Web of Sciences (Emerging Sources Citation Index)).
З 2020 року – по т. ч. – член редколегії наукового журналу «Management Systems in Production Engineering», ISSN 2450-5781 (обліковується Web of Sciences (Emerging Sources Citation Index), Scopus).
З 2020 року – по т. ч. – член редколегії наукового журналу «Forum Scientiae Oeconomia», ISSN 2300-5947 - printed, ISSN 2353-4435 - online (обліковується Scopus).
З 2018 року – по т. ч. – головний редактор наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій» (обліковується Web of Science (Emerging Sources Citation Index)).
З 2019 року – по т. ч. член редколегії «Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series» (Польща)
З 2018 року – по т. ч. член редколегії міжнародного наукового журналу «SocioEconomic Challenges»

З 2020 року – по т. ч.
 член професійного об’єднання "European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies"
З 2021 р. по т.ч.: член European Marketing and Management Association (EUMMAS)

З 2020 року – по т. ч.
 експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
З 2019 року – по т. ч. член Спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06
З 2013 року – по 2019 рік заступник директора з навчально-організаційної роботи навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
З 2012 року – по 2018 рік відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-організаційної роботи навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Рецензент наукових журналів:
"Energies" (Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded));
"Sustanability" (Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded));
"Polityka Energetyczna" (Scopus);
"Problems and Perspectives in Management" (Scopus);
"International Journal of Global Environmental Issues" (Scopus, WoS);
"Annals of Marketing, Management and Economics";
"Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series" тощо

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

аспіранти: Решетняк Ярослав В'ячеславович; Шкарупа Іван Сергійович; Адеемі Олуватобі; Нестеренко Володимир Іванович

докторанти: Чигрин Олена Юріївна

студенти, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Малюга М.С., напрям «Економіка та управління підприємствами», 2014; Шинкаренко О.А, напрям «Економіка транспорту та зв’язків; Транспортні системи», 2014; Панченко А.С., напрям «Математичні методи, моделі в економіці», 2014; Скляр І.А., напрям «Економіка та управління підприємствами», 2015; Шинкаренко О.А., напрям «Економіка транспорту та зв’язків; Транспортні системи», 2015; Ус Я.О., напрям «Математичні методи, моделі в економіці», 2015; Олондар А.А., Яскевич А. О., напрям «Актуальні питання співробітництва з ЄС», 2018

Анастасія Назаренко. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» у 2020 - 2021 навчальному році. ІІІ місце

Участь в атестації наукових кадрів:

 • Рецензент: Мерщій Борис Євгенович, 17 грудня 2021, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, "Транспарентність бюджетної політики в умовах фінансової децентралізації територій", Разова спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.025 (Наказ МОН України №1214 від 10.11.2021 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії)
 • Офіційний опонент: Грипіч Олена Володимирівна, 15 травня 2021 р., 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, «Теоретичні аспекти оцінки та зміцнення соціальної безпеки України», Спецрада Д 64.251.01 Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06

Керівництво госпдоговірними науково-дослідними проєктами:

 • «Науковий висновок «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (фізична особа Гец І. В., договір № 104 від 01.06.2018 р.);
 • «Оцінка та розробка пропозицій покращення пошукової оптимізації сайту» (Товариствj з обмеженою відповідальністю «ДІАС ТІМ», договір № 53.19-2020.СП/01 від 16.03.2020 р.)
 • «Розробка сайту Конгрес-центру Сумського державного університету. SEO», 2020 р.)
 • «Розробка сайту Департамент довузівської підготовки. SEO», 2021 р.)

Міжнародні проекти:

 • Співвиконавець міжнародний гранту Україна-Литва: «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні», №ДР 0116U007179 (2016 р.)
 • Виконавець міжнародного проекту «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України», програма Європейського Союзу Еразмус+ напрям Жан Моне, термін виконання з 01.09.2016 р. по 31.08.2019 р.
 • Виконавець міжнародного проекту «Operacjonalizacja zmiennych w badaniach nt. marketingu turystyki postindustrialnej – określenie zmiennych zależnych i niezależnych, hipotez badawczych, dobór próby badawczej», Сілезька Політехніка (Глівіце), 2020 р.
 • Виконавець міжнародного проекту Jean Monnet Module 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine» 2020-2023
 • Виконавець міжнародного проекту Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine» 2020-2023
 • Виконавець міжнародного проекту Visegrad Grant Fund «Carbon free-economy: the best practices between the V4 and Ukraine» 2021-2023

Міжнародні програми та стажування

14.04-14.05.2021 cтажування в Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila "Trends in Marketing Research" (Pila, Poland), 150 годин (м. Познань, Польща).
22-23.04.2020 стажування в EKA University of Applied Sciences (м. Рига, Латвія) “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities”.
15.09-15.10.2020 – cтажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща)
03-04.2020
стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Польща) “Modern Trends in Marketing Research”.
26.06.2020 стажування "Teaching Strategies for Virtual Classrooms Faculty Development Program" (University of Nebraska-Lincoln, USA).
2020 р. –Індивідуальний грант на наукове стажування Ghana Baptist University College (Kumasi city, Ghana) 
2019 р. – Індивідуальний грант на участь в міжнародній конференції «New Trends in Management and Production Engineering Regional, Cross-border and Global Perspectives» (Польща).
2018 р. Центр соціологічних досліджень (м. Ігало, Чорногорія) Тема: Цілі стійкого розвитку: проблеми та перспективи».
2016 р. – Індивідуальний грант на наукове стажування. Erasmus+, University of Ecology and Management in Warsaw, Poland.
2015 р. – Індивідуальний грант на наукове стажування. Bath Spa University as part of the Erasmus+, Higher Education student and staff mobility between Programme and Partner Countries International Credit Mobility, United Kingdom.

Підвищення кваліфікації:

09.11.2021 р., Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за накопичувальною системою, свідоцтво, СН №05408289/3017-21, обсяг: 6 кредитів ЄКТС (180 годин)
з 2021 р. по т.ч.
: член European Marketing and Management Association (EUMMAS)
листопад 2021 р.: Сертифікат учасника онлайн-конференції "Онлайн-продажи 5.0" від компанії SendPulse
11.02.2021-15.05.2021: Global Virtual Professional Development Program "Excellence in Teaching & Research" (Washington State University and Sumy State University)
17.05.2021-26.05.2021: Підвищення кваліфікації: "Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців".
22.04.2021: SciVal for researchers - grants, how to use bibliometric data in grant processes (Certificate of Attendance)
2020 р: дистанційний курс від компанії WebPromoExperts «Чат-боти та месенджери»
2020 р: дистанційний курс від компанії WebPromoExperts «Авторський курс Сергія Кокшарова «SEOPro»»
2020 р: учасник онлайн конференції від компанії SendPulse  Ecomerce conference (Send Pulse), 2020.

Досягнення:

Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

Засновник: Громадська організація "Центр громадянської освіти та бізнес - ініціатив" (ЄДРПОУ: 41758950)
З 2020 року – по т. ч. - член професійного об’єднання European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies
з 2021 р. по т.ч.: член European Marketing and Management Association (EUMMAS)

 

Запрошений лектор

11.02.2021-15.05.2021: Global Virtual Professional Development Program "Excellence in Teaching & Research" (Washington State University and Sumy State University)
25.10.2021-30.11.2021: Training at Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, “Digital Marketing: Trends and Features”
17.11.2021: Training at Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS), “Modelling in marketing: methods and trends
29.11.-05.12.2021: UNDP training “Digital technologies in VET: modern trends and prospects” (EU-UN Joint Programme on Improving Vocational Education)

 

Перелік охоронних документів:

 1. Люльов, О., Пімоненко, Т. Свідоцтво № 110273 від 13.12.2021 про реєстрацію авторського права на твір «Методичний інструментарій прогнозування енергоефективності національної економіки»
 2. Люльов, О., Пімоненко, Т., Чигрин, О. Свідоцтво № 109911 від 01.12.2021 про реєстрацію авторського права на твір «Алгоритм визначення ключових детермінантів змін рівня енергофекивності національної економіки у рамках кліматичної стратегії «Green Deal Policy»»
 3. Люльов, О., Пімоненко, Т., Росохата, А. Свідоцтво № 109666 від 22.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Методичний інструментарій моделювання причинно-наслідкових зв’язків між рівнями тінізації та макроекономічної стабільності країни: транспарентність та довіра стейкхолдерів»
 4. Люльов, О., Пімоненко, Т., Мінченко, М. Свідоцтво № 109781 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Алгоритм визначення швидкості реагування національної політики на зміни у європейських стандартах регулювання зеленого енергетичного розвитку з урахуванням принципів β-конвергенції: мінімізація розривів енергоефективності»
 5. Люльов, О., Пімоненко, Т., Сагер, Л. Свідоцтво № 109777 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний інструментарій оцінювання впливу поведінкових каталізаторів забезпечення сталого розвитку національної економіки: транспарентність та суспільна довіра»
 6. Люльов, О., Пімоненко, Т., Квілінський, О. Свідоцтво № 109778 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Механізм виявлення причинно-наслідкових зв’язків розривів енергоефективності та рівня асинхронності державного урядування»
 7. Люльов, О., Пімоненко, Т. Свідоцтво № 109779 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Алгоритм виявлення соціо-еколого-економічних каналів забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки»
 8. Васильєва, Т., Лєонов, С., Люльов, О., Пімоненко, Т. Свідоцтво № 109780 від 25.11.2021 р.  про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до оцінювання змін рівня енергоефективності національної економіки: волатильність ключових соціо-еколого-економічних показників розвитку країни»
 9. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Зябіна Є.А. №107699 від 01.09.2021 «Алгоритм обґрунтування ролі маркетингових детермінант при формуванні конкурентних переваг чистого виробництва».
 10. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №107698 від 01.09.2021 «Науково-методичний підхід інтегрального оцінювання зеленої конкурентоспроможності підприємств».
 11. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №107708 від 01.09.2021 «Науково-методичний підхід оцінки каплингу складових зеленої конкурентоспроможності підприємств».
 12. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю. №101215 Алгоритм оцінювання ефективності використання стратегій омніканального маркетингу для просування продукції екологічно чистого виробництва від 15 грудня 2020
 13. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю.  № 97999 від 11.06.2020 "Алгоритм оцінювання взаємозв’язку зеленого бренду та грінвошингу для форсайт-прогнозування стійкості" від 11 червня 2020
 14. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100202 «Алгоритм прогнозування сценаріїв переходу до конвергентної моделі розвитку національної економіки в залежності від ймовірності виникнення репутаційних втрат у результаті екзогенного та ендогенного впливів» від 05 жовтня 2020 р.
 15. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100203 «Алгоритм визначення оптимальних значень соціо-еколого-економічних параметрів та їх співвідношень при побудові конвергентної моделі розвитку національної економіки» від 05 жовтня 2020 р.
 16. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100200 «Алгоритм визначення збалансованої системи драйверів та набір імпульсів ізолювання та попередження можливих соціо-еколого-економічних конфліктів у ході трансформаційних процесів національної економіки». від 05 жовтня 2020 р.
 17. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Ус Я. О., №97958 «Алгоритм визначення сили впливу грінвошингу на макроекономічну стабільність країни» від 10 червня 2020 р.
 18. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю. №94321 «Алгоритм оцінки бренду країни як основного драйверу забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання» від 29 листопада 2019 р.
 19. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №94322 «Науково-методичний підхід оцінки соціо-еколого-економічних протиріч з урахуванням драйверів забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання» від 29 листопада 2019 р.
 20. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83599 «Алгоритм визначення сили впливу соціального фактору на макроекономічну стабільність країни» від 12 грудня 2018 р.
 21. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83600 «Науково-методичний підхід до формування 4D моделі іміджу країни як основного драйверу покращення макроекономічної стабільності» від 12 грудня 2018 р.
 22. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83601 «Методика визначення взаємозв’язку фіскальної децентралізації та макроекономічної стабільності» від 12 грудня 2018 р.
 23. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83603 «Науково-методичний підхід до оцінки макроекономічної стабільності країн з низьким та середнім рівнем доходів» від 12 грудня 2018 р.